Reklamační řád

Reklamační řád

 

vydaný ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění obchodní společnosti ELEKTRO KUTÍLEK, s.r.o., se sídlem Nymburk, Boleslavská třída 132/2, PSČ 28802, IČO: 27204251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. C 104240, (dále jako „prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetové adrese www.elektro-kutilek.cz

 

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Reklamačním řádem se blíže vymezují některá vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, tj Elektro Kutílek s.r.o. a kupujícího.

 

 1. Reklamační řád se vztahuje na věci, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady v záruční době.

 

 1. Jednání prodávajícího a kupujícího by měla směřovat zásadně k zachování kupní smlouvy a k odstranění vady či k poskytnutí slevy z ceny reklamovaného zboží. Pokud by však odstraňování vady mělo přinést stranám výrazné narušení jejich hospodářských zájmů ve vztahu k reklamované věci, je namístě preferovat odstranění vady výměnou věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.  

 

 1. Převzetí zboží

 

 1. Kupující prohlédne věc bezprostředně při jejím převzetí v prodejně prodávajícího nebo při jejím převzetí od dopravce.

 

 1. Jsou-li zjištěny zjevné vady věci, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí věci, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího v prodejně dodání věci bezvadné a pokud mu je věc dopravována na jím určené místo, je kupující povinen vyhotovit záznam o charakteru a rozsahu zjištěných vad, který potvrdí dopravce svým podpisem. Kupující je oprávněn v tomto případě věc nepřevzít a požadovat dodání věci bez vad.

 

 • Záruční podmínky

 

 1. Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc má předpokládanou jakost při převzetí kupujícím.

 

 1. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne v době dvacetičtyř měsíců od převzetí zakoupené věci (dále jen: v záruční době). Projeví-li se vada v prvním půl roce po převzetí zakoupeného zboží, má se zato, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věcí za novou a bez vadnou. Pokud by taková výměna byla z povahy projevené vady věcí neúměrná, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit, výměnu věcí nelze požadovat.

 

 1. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla věc v záruční opravě. V případě výměny vadné věci za bezvadnou, neběží od jejího převzetí kupujícímu nová záruční doba.

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí poučení prodávajícího, že v průběhu opravy u multimediálních

         zařízení dojde ke ztrátě uložených dat z důvodů přepnutí do továrního nastavení.            Prodejce a servis z tohoto důvodu neručí za uložená data.

 

 

 1. Reklamace

 

 1. Při zjištění vad v záruční době, je kupující oprávněn vady reklamovat přímo v autorizovaných servisech. Autorizované servisy bývají specifikovány v příloze k záručnímu listu nebo je na dotaz kupujícího označí prodávající.

 

 1. Reklamaci lze také uplatnit v prodejně prodávajícího. V případě uplatnění reklamace přímo v autorizovaném servisu se vyřízení reklamace značně urychlí.

 

 1. Kupující při reklamaci věci prokazuje, kdy a kde reklamované zboží zakoupil, zejména předložením vyplněného záručního listu nebo dokladu o zaplacení kupní ceny, resp. jiným věrohodným způsobem.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady v dohodnuté přiměřené lhůtě nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu řádně a včas má kupující právo na slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 1. V případě porušení smlouvy podstatným způsobem a zjištění vady, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady (prokázané zejména písemným stanoviskem autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha věci), má kupující právo:
 2. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 3. b) na odstranění vady opravou věci,
 4. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 5. d) odstoupit od smlouvy.

 

 1. Jde-li sice o nepodstatné porušení smlouvy, zpravidla pro vady odstranitelné, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (stejná vada se po opravě opakovaně projeví nejméně třikrát) nebo pro větší počet vad (najednou se projeví alespoň čtyři různé vady) věc řádně užívat má právo na odstranění vady výměnou za věc bez vady nebo od smlouvy odstoupit.

 

 1. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.

 

 1. Pokud byla reklamace věci posouzena jako neoprávněná, kdy závada vznikla, např. běžným opotřebením věci nebo její součástí způsobené používáním nebo nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží nebo chybnou manipulací apod., bude kupujícímu věc vrácena neopravená. Na písemnou žádost kupujícího může servisní středisko věc opravit na  náklady kupujícího.

 

 1. O každé reklamované vadě a způsobu vyřízení reklamace, musí být vyhotoven písemný protokol.

 

 1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle povahy reklamované vady bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Po uplynutí této 30-ti denní lhůty nebo delší dohodnuté lhůty k odstranění vad má kupující stejná práva, jako v případě porušení smlouvy podstatným způsobem.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna řádně a včas v záruční době.

 

 1. V případě nesouhlasu s vyřešením této reklamace je možné se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu ČOI v místě bydliště či na: http://adr.coi.cz/cs

 

 1. Důvody pro neposkytnutí záruky

 

 1. Prodávající neposkytuje záruku na vady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pro odbornou montáž,  instalaci nebo údržbu reklamovaného zboží, nebo při zjištění, že jsou porušeny ochranné servisní pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží nebo v případě, že reklamované zboží bylo používáno k jinému než obvyklému účelu nebo za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, a důsledkem toho vada vznikla anebo v případě zjištění, že byly pozměněny údaje v záručním listě nebo v dokladu o koupi za účelem získání výhody reklamovat vady zboží.

 

 1. Záruka se nevztahuje na vady reklamovaného zboží:
  • způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým opotřebením nebo poškozením, elektrostatickým nábojem,
  • způsobené spotřebou spotřebního materiálu jako jsou zejména tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně, baterie, lampy atd.

                                     

 1. Za vadu se nepovažuje:
 • pokud se u LCD monitoru a televizoru neprojeví závada tří a více barevných pixelů nebo šesti a více subpixelů (dle ISO 13406-2).

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Záruční podmínky v tomto Reklamačním řádu neupravené se řídí platnými právními normami právního řádu České republiky.

 

 1. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014 a platí až do odvolání.

 

                                                                                              

 

 

V případě nesouhlasu s vyřešením této reklamace je možné se obrátit na subjekt mimosoudního

řešení sporu ČOI (http://adr.coi.cz/cs) nebo osobně na místní pobočku ČOI v místě bydliště na těchto adresách:

Ústřední Inspektorát    Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360

Středočeský kraj a Hl. m. Praha      , Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 207

Jihočeský kraj a Vysočina,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice, tel.: +420 387 722 338

Plzeňský a Karlovarský kraj,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Houškova 661/33, 326 00 Plzeň, tel.: +420 377 323 596

Ústecký a Liberecký kraj,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký

Prokopa Diviše 1386/6, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: +420 475 209 493

Královehradecký a Pardubický kraj,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj

Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové, tel.: +420 495 057 170

Jihomoravský a Zlínský kraj,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, tel.: +420 545 125 939

Moravskoslezský a Olomoucký kraj,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Provozní 5491/1, 722 00  Ostrava – Třebovice, tel.: +420 554 818 211

 

 

V Nymburce dne 1.1.2021

                                                                    Ing. Michal Kutílek jednatel

 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.